Odpowiedzialność członków organów spółek i wspólników, w tym jak chronić siebie i swój majątek

adw. Przemysław Szmidt
adw. dr Piotr Karlik
r. pr. Grzegorz Dudczak

Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, chroniąca majątek prywatny udziałowców czy akcjonariuszy nie obejmuje członków zarządu, dlatego warto wcześniej podjąć należyte środki ochrony ich osobistego majątku.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • kto, kiedy i za co może ponieść odpowiedzialność w ramach spółek osobowych i kapitałowych;
 • wobec kogo i na jakich zasadach odpowiadają członkowie organów tych spółek i ich wspólnicy;
 • jak się przed tą odpowiedzialnością bronić lub ją złagodzić;
 • jak chronić swój majątek prywatny będąc członkiem zarządu lub wspólnikiem;
 • z jakich instrumentów i produktów finansowych możesz skorzystać, żeby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością majątkową;

Podczas warsztatów przedstawimy istotne zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu oraz rad nadzorczych za zobowiązania spółki.

Celem spotkania jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat możliwych ryzyk związanych z wykonywaniem obowiązków. Udzielimy cennych wskazówek na przyszłość z zakresu działań, jakie polecamy podejmować w celu możliwie szerokiego ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu.

Uczestnicy tego modułu zapoznają się nie tylko z zakresem odpowiedzialności cywilnej, ale również karnej.

Przemysław Szmidt
Adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego. Od początku działalności adwokackiej przedmiotem jego szczególnej uwagi i zainteresowania są procesy dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu w związku z niewypłacalnością spółki. Autor przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej obejmującej problematykę odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o. o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.

Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym oraz redaktorem bloga strategieprocesowe.pl.

dr Piotr Karlik
Adwokat

W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance.

Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji. 

Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Redaktor serwisu bialekolnierzyki.pl

Grzegorz Dudczak
Radca prawny

Widzi więcej. Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. 

Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji.

Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.

Twoja firma to złożony organizm charakteryzujący się pewną dynamiką, a podnoszenie jego efektywności jest nieustannym procesem. Warto jednak zadbać o podstawy jej funkcjonowania jakimi jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Dlatego zapraszamy na praktyczne warsztaty, podczas których przekażemy potrzebną wiedzę do reorganizacji Twojego biznesu i pokonania barier, które hamują jego rozwój.

W ramach tego modułu dowiesz się:
 • co powinieneś wziąć pod uwagę wybierając formę prawną dla swojego biznesu;
 • jakie ograniczenia i zagrożenia niesie ze sobą prowadzenie firmy w konkretnej formie; co możesz zyskać zmieniając formę prowadzenia swojego biznesu;
 • jak zbudować właściwe ramy prawne i podatkowe dla własnej firmy;
 • jakie są możliwości w zakresie przekształcenia firmy już istniejącej w optymalną strukturę; w jaki sposób sprawnie zreorganizować biznes bez strat i bałaganu;
 • jakie rozwiązania prawne i podatkowe są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców;

Na przykładach przeanalizujemy możliwe scenariusze i najoptymalniejsze rozwiązania.

Praktyczny warsztat dedykowany osobom zarządzającym w firmie, dyrektorom działu HR i Compliance Officerom.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • kto i od kiedy będzie zobowiązany do wdrożenia w ramach organizacji wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie są konsekwencje braku wprowadzenia procedur zgłaszania nieprawidłowości;
 • jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie procedury zgłaszania nieprawidłowości w ramach organizacji;
 • jak powinien wyglądać system zgłaszania nieprawidłowości;
 • jak przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające;
  kto to jest sygnalista i z jakiej ochrony korzysta;

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na możliwe problemy płynnościowe.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak utrzymać płynność finansową twojej firmy, niezależnie od jej rozmiaru;
 • jak przewidzieć i zidentyfikować zaburzenie płynności finansowej i zagrożenie niewypłacalnością;
  kiedy należy podjąć działania restrukturyzacyjne;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji należności;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • jakie korzyści niesie ze sobą restrukturyzacja należności w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych;
 • jak zachować swój biznes i kontynuować działalność pomimo trudności finansowych;
  czym różni się restrukturyzacja od upadłości

W oparciu o konkretne przypadki i doświadczenia firm, dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania w takiej sytuacji.

Podczas webinaru prelegenci opowiedzą kiedy i jak reagować na niepokojące sygnały oraz przedstawią skuteczne działania naprawcze.

Ze szkolenia wyjdziesz z praktyczną wiedzą w zakresie dostępnych narzędzi w sytuacji rosnących zobowiązań i spadających przychodów.

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, w ramach których omówione będą symptomy wskazujące na możliwe problemy płynnościowe.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak utrzymać płynność finansową twojej firmy, niezależnie od jej rozmiaru;
 • jak przewidzieć i zidentyfikować zaburzenie płynności finansowej i zagrożenie niewypłacalnością;
 • kiedy należy podjąć działania restrukturyzacyjne;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji należności;
 • jakie są dostępne środki i instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • jakie korzyści niesie ze sobą restrukturyzacja należności w ramach uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych;
 • jak zachować swój biznes i kontynuować działalność pomimo trudności finansowych;
  czym różni się restrukturyzacja od upadłości

W oparciu o konkretne przypadki i doświadczenia firm, dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania w takiej sytuacji.

Podczas webinaru prelegenci opowiedzą kiedy i jak reagować na niepokojące sygnały oraz przedstawią skuteczne działania naprawcze.
Ze szkolenia wyjdziesz z praktyczną wiedzą w zakresie dostępnych narzędzi w sytuacji rosnących zobowiązań i spadających przychodów.

Praktyczne warsztaty dedykowane osobom zarządzającym w firmie, dotyczące zakresu i sposobu kontroli środków uzyskanych przez firmy z tarcz pomocowych – tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej PFR.

W ramach tego modułu dowiesz się:

 • jak zweryfikować prawidłowość rozliczeń i dokumentacji dla poszczególnych instrumentów pomocowych;
  kto i do kiedy może skontrolować wykorzystanie środków pomocowych;
 • jak przygotować się do kontroli sposobu wydatkowania środków pomocowych i na co trzeba zwrócić uwagę podczas kontroli;
 • jakie są najczęstsze problemy przedsiębiorców z rozliczeniem środków pomocowych związanych z COVID-19;
 • jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości wydatkowania środków pomocowych związanych z COVID-19;;
 • jakie są wyniki aktualnie prowadzonych kontroli i audytów, na co organy kontrolne zwracają uwagę, jakie branże i które wydatki są najczęściej kontrolowane.

Omówione zostaną obszary ryzyk oraz sposoby na ich ograniczenie, a także zakres i formy kontroli przedsiębiorców związane z otrzymanymi w ramach tarcz środkami.

W trakcie tego modułu zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.: zakresu i sposobu kontroli otrzymanego dofinansowania ze wszystkich tarcz pomocowych, potencjalnych ryzyk, kwestionowanych obszarów ewentualnych błędów w dokumentacji, a ponadto sytuacji przedsiębiorców, którzy otrzymali wezwania do zwrotu otrzymanych pomocy.

Skupimy się na tym, aby wyjaśnić Ci, jak przygotować się na rozliczenie oraz jak zabezpieczyć własny interes w przypadku kontroli.

Marta Romańska
Radca Prawny

W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo. Następnie w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Jakub Jankowiak
Aplikant radcowski

Posiada doświadczenie w szczególności w zakresie problematyk: korporacyjnej (m.in. ładu i sporów korporacyjnych), optymalizacji procesów inwestycyjnych, sporządzania umów gospodarczych, rachunkowej, nieuczciwej konkurencji oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Piotr Kempiński
Aplikant radcowski

Prawnik, który posiada spore doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań
restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo
spółek handlowych oraz prawo rynku kapitałowego. Jest również pasjonatem historii i teorii
ekonomii.

dr Piotr Karlik
Adwokat

W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance.

Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji. 

Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Redaktor serwisu bialekolnierzyki.pl

Grzegorz Dudczak
Radca Prawny

Widzi więcej. Jako prawnik, negocjator, wykładowca i przedsiębiorca potrafi patrzeć na świat klientów z bardzo wielu różnych perspektyw. Doskonały obserwator, zadający trafne pytania i wyciągający zaskakujące wnioski. 

Setki umów, którymi zajmował się w imieniu klientów, dziesiątki godzin negocjacji, które w ich imieniu prowadził, sprawiają, że dostrzega to, co przeoczyli inni. Jest jak dr House wśród prawników – szybciej łączy kropki, stawia celne diagnozy i zapobiega katastrofom. Pomaga klientom poruszać się w świecie zawiłych przepisów, znajduje rozwiązania skomplikowanych problemów, pokazuje najlepsze dla klienta wyjścia z trudnych sytuacji.

Radca prawny, partner Philips & Garnuszewski Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu. Fundator i członek zarządu Fundacji Edukacji Prawnej. Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Trener – w teorii i praktyce. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, skupiając się na natychmiastowych, praktycznych zastosowaniach przekazywanej wiedzy. Absolwent Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Certification Program.

dr Anna Wilińska – Zelek
Adwokat

Specjalistka z zakresu nowych technologii/IT, prawa mediów i własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Regularnie publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, a także występuje w trakcie konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Laureatka Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz Konkursu „Verba Veritatis” na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne. Kierowała 3 grantami badawczymi, brała udział w 5 grantach badawczych oraz inkubowała innowację społeczną, finansowaną w ramach POWER 2014-2020. Prace badawcze w ramach grantów realizowała na terenie Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, Institute of Advanced Legal Studies (University of London).

Redaktorka serwisu prawnego o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej): filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie

Przemysław Szmidt
Adwokat

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego. Od początku działalności adwokackiej przedmiotem jego szczególnej uwagi i zainteresowania są procesy dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu w związku z niewypłacalnością spółki. Autor przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej obejmującej problematykę odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o. o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.

Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym oraz redaktorem bloga strategieprocesowe.pl.

Marzena Rosler – Borakiewicz
Radca Prawny

Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy – procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.